Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Image

Mieszkańcy Stalowej Woli mogą skorzystać z dodatkowych usług opiekuńczych.

Program promowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”– edycja 2019.

Program jest elementem polityki społecznej państwa i zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie zwiększenia liczby godzin oraz dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do określonej w programie grupy beneficjentów. Odbiorcami wsparcia mają być osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz jest dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu planuje się przeznaczyć kwotę 60 mln zł. W ramach programu Gmina Stalowa Wola otrzyma środki dofinansowania w kwocie 83 172,30 zł.

Z rekomendacji programu wynika, że nie należy pobierać opłat od osób objętych usługami, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Chcąc dostosować przedmiotową odpłatność do rekomendacji Programu Rada Miejska Gminy Stalowa Wola podjęła stosowną uchwałę w dniu 31.05.2019r. NR X/121/2019, zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Program realizowany jest od 31 maja 2019r. do 31 grudnia 2019r. Koordynacją oraz realizacją Programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Wszelkich informacji dotyczących Programu udzielają w MOPS: Dział Usług oraz pracownicy socjalni, tel. 15 8425097.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.